# STATUT FUNDACJI „ŚWIADOMA RODZINA”
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
 
§ 1
1.1. Fundacja „Świadoma rodzina”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
1.2. Fundacja została ustanowiona przez Anetę Dąbrowską zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej w Poznaniu.

§ 2
2.1. Siedzibą Fundacji jest Słonów.
2.2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
2.3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§ 3 
3.1. Fundacja posiada osobowość prawną.
3.2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Zdrowia. 
§ 4
 
4.1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
§ 5
5.1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.
§ 6
 
6. Celem głównym Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego rodzin, szczególnie w zakresie profilaktyki otyłości, propagowania aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integrowania ze społeczeństwem dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja może realizować także inne cele:
 
6.1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6.2. Działalność charytatywna.
6.3. Ochrona i promocja zdrowia.
6.4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6.5. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz opieki dziennej nad dziećmi zdrowymi i z niepełnosprawnością.
6.6. Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
6.7. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
6.8. Działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
6.9. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
6.10. Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
§ 7
7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
7.1. Organizację wykładów, warsztatów, seminariów ze specjalistami z dziedziny medycyny, pedagogiki, psychologii, naturoterapii, rehabilitacji itp.
7.2. Organizację kolonii, półkolonii, obozów dla dzieci i młodzieży oraz wycieczek dla młodzieży oraz dla seniorów i całych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7.3. Organizowanie form aktywności dla dzieci i dorosłych ,osób niepełnosprawnych, seniorów i całych rodzin.
7.4. Organizowanie opieki dziennej nad dziećmi , młodzieżą oraz osobami starszymi.
7.5. Prowadzenie instytucji doradczych, terapeutycznych, oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i dorosłych- w tym z niepełnosprawnością.
7.6. Organizację grup wsparcia dla matek i ojców.
7.7. Kampanie społeczne.
7.8. Działalność edukacyjną w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach.
7.9. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
7.10. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.
7.11. Propagowanie sportu i fundowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
7.12. Organizację kursów, warsztatów zdrowego gotowania.
7.13. Ddukowanie dyrektorów ,nauczycieli, wychowawców w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów.
7.14. Fundowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje fundatora i członków fundacji.
7.15. Wsparcie finansowe lub pozafinansowe osób będących w trudnej sytuacji materialnej.
7.16. Współpracę z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami; pozarządowymi, innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.
§ 8
8. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
9.1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
9.1.1. darowizn, spadków, zapisów,
9.1.2. dotacji i subwencji osób prawnych,
9.1.3. zbiórek i imprez publicznych,
9.1.4. majątku fundacji,
9.1.5. odsetek bankowych.
9.2.1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłączniena działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji.
§ 10
 
10. Władzami Fundacji są: Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11
11.1. Zarząd Fundacji składa się z 2 członków w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorkę.
11.2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
11.3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
11.3.1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.
11.3.2. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
11.3.3. Śmierci członka Zarządu.
11.3.4. Odwołania fundatora.
11.4. Fundator może wchodzić w skład zarządu.
§ 12
12.1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
12.2. Do kompetencji Zarządu należy:
12.2.1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
12.2.2. realizacja celów statutowych,
12.2.3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
12.2.4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
12.2.5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
12.2.6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
12.2.7. składanie wniosku o zmianę statutu,
12.2.8. wnioskowanie o połączenie i likwidację Fundacji.

 

§ 13
13.1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
13.2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 14
14.1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe.
§ 15
15.1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, pod warunkiem, że nie zmieni się główny charakter fundacji.

§ 16
16.1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
16.2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
16.3. Warunkiem połączenia z inną fundacją jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu Fundacji.
§ 17
17.1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
17.2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra Zdrowia.
17.3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji przy jednomyślności członków Zarządu.
17.4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji ,przy jednomyślności członków Zarządu Fundacji, mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 
 
 logo sso webmaster www b